Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Závěrečná zpráva projektu 2006/2007

POPIS PROJEKTU:
 
Projekt Mateřského centra Poděbrady (dále jen MC) „Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech“ probíhal od 1.11.2006 do 30.4.2007.
 
Cíl projektu: Cílem našeho projektu bylo rozvíjet šetrný vztah dětí k životnímu prostředí formou alternativních podnětů, které jim dají příležitost pro jejich vzdělávání a učení se v tomto směru. Tento cíl byl naplněn, dokazují to realizované akce projektu a jejich výsledky.
 
Harmonogram akcí: Akce projektu byly postupně připravovány dle plánovaného harmonogramu. Pouze byl posunut na základě žádosti konec projektu z 20.5. na 30.4.2007 (viz. Harmonogram akcí).
 
Propagace projektu: Každá akce byla řádně připravena a propagována na plakátech ve městě a v místním tisku, dále byly pozvánky na akce rozesílány e-mailem. Informace spolu s pozvánkami na akce byly zveřejněny i na webových stránkách MC (www.mcpodebrady.ecn.cz) a dále na webových stránkách projektu http://odpadnicekrecyklovy.webgarden.cz/, které za účelem propagace projektu vznikly. K účasti na akcích byli zváni kromě jiných i zástupci místního tisku
 
Organizátoři: Realizaci projektu uskutečňoval realizační tým, složený z 5 lidí. Dále byli do projektu zapojeni zaměstnanci MC a dobrovolníci z řad klientů MC.
 
Lístky z akcí: Na každou akci byl připraven lístek skřítka Odpadníčka Recyklového s názvem akce a datem konání. Účastníci akcí tak mohli v průběhu celého projektu nasbírat kolekci těchto lístků. Smyslem lístků bylo, aby si děti z každé akce něco odnesly a pak jim to tu danou akci připomínalo.
 
Financování projektu: Projekt byl financován z více zdrojů: v počátku byl financován hlavně z rozpočtu MC, po podpisu smlouvy se čerpaly prostředky od Nadace VIA a v neposlední řadě přispěli i další dárci (viz. níže uvedený Přehled zapojení do projektu).
 
Fotodokumentace projektu: V průběhu celého projektu byla pořizována fotodokumentace (viz. Fotogalerie).
 
VÝSLEDKY PROJEKTU:
 
Podařilo se nám zrealizovat 16 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 2344 dětí a dospělých.
Hlavní výsledek projektu je zasazení semínek pozitivního vztahu k přírodě a svému okolí do dětských duší a srdcí. Účastníci na akcích získávaly znalosti z oblasti třídění odpadu, jeho recyklace, využití odpadu jako výtvarného materiálu, poznatky z přírody a další užitečné informace a vědomosti.
Hmotným výsledkem je umístění nádob na tříděný odpad do všech mateřských školek v Poděbradech. Sekundárním výsledkem této akce, je pořízení velkých popelnic na třídění papíru do všech školek z iniciativy paní ředitelky MŠ Poděbrady, čímž se školky zavázaly k třídění této suroviny a ponesou i navýšené náklady s tím spojené.
Dalším pozitivním výsledkem je navázání spolupráce se zástupci různých organizací v rámci města a okolí.